Get Adobe Flash player

Odpuštění a přijímání

 

NIC NEPOTLAČUJ
To, co potlačuješ, tě v nestřežený okamžik dožene a položí na lopatky.
Proto nic nepotlačuj, ale naopak – přijmi to.
Přijmi to, jak se TEĎ cítíš.
Přijmi myšlenky, které ti zrovna TEĎ probíhají hlavou, i když nejsou zrovna pozitivní.
Přijmi ostatní takové, jací jsou.
Přijmi jejich chování i jejich vlastnosti, které tě momentálně rozčilují.
Přijmi své nálady a sklony, protože to, co nepřijmeš, nemůžeš změnit.
Až přijmeš skutečnost, která je právě před tebou, udělej ještě jeden krok 
– neber si to osobně.
Neber si nic osobně, vše se totiž děje a je řízeno Vědomím.
Neměj pocit viny za nic a za nikoho.
Nemůžeš se přece vinit za něco, co je řízeno tím, co tě přesahuje.
Neměj pocit viny za své myšlenky, nálady, frustrace, strachy a nenávist.
Naopak, přijmi je a nepřestávej se mít rád.
Nelam si hlavu, kdy to všechno odejde, jen to přijmi.
Může to být náhlé nebo to může trvat nějakou dobu, ale ty se tím netrap.
Netrap se vůbec s ničím a nezatěžuj si hlavu zbytečnými otázkami 
o vhodnosti a nevhodnosti toho všeho.
Nemůže se změnit nic, co nepřijmeš.
Když je něco takové, jaké to je, nemůže a nemohlo to být jiné.
Podvol se tomu a buď trpělivý – úleva přijde sama od sebe.
A do té doby se více bav, neber vše tak vážně a těš se ze všeho, co potkáš.
Nezapomeň – je to jen hra a tak ji hraj s úsměvem sobě vlastním.

Karel Spilko


Odpuštění je často jedinou možností, jak se zbavit nějakého problému, který nás v životě potká, nebo se opakuje. A je to také jediná cesta, jak se v takovém případě posunout dál.
 
Neodpustíme-li na všech úrovních, stále se nám problém vrací a vršíme na něj nové a nové bloky.

Zde nabízím dvě pomůcky, jak se k odpuštění dostat. Doporučuji pracovat s nimi pravidelně a soustavně, kdykoli Vás bude něco v životě trápit a dělat Vám problém. Díky těmto technikám Vám začnou velmi rychle docházet potřebné souvislosti a o to dřív se svých problémů zbavíte.
Odpuštění je také důležitým klíčem k léčení. Pokud v sobě udržujeme negativní energii tato energie se časem projeví nemocí.

 

Technika odpuštění:
1. 
Já (Vaše jméno) nyní odpouštím (jméno osoby) za to, že mi ublížil(a). Cítím, že to, co jsi mi udělal(a), bylo špatné a hluboce mě zranilo. Já (vaše jméno) nyní žehnám a propouštím tě (jméno osoby) pro tvé největší dobro a žehnám a propuštím sebe ke svému největšímu dobru, právě v této chvíli. A tak tomu má být! 

2. 
Já (vaše jméno) absolutně a zcela odpouštím sám(a) sobě za (čin). Právě v této chvíli si odpouštím!
 

3. 
Já (vaše jméno) absolutně a zcela odpouštím (jméno osoby) za (jednání nebo čin). Právě v této chvíli mu odpouštím! 

4. 
Já (vaše jméno) nyní odpouštím každému, kdo mě kdy a jakkoli zranil. Absolutně a zcela jim právě v této chvíli odpouštím! 

5. 
Já (vaše jméno) nyní žádám odpuštění od každého, koho jsem kdy a jakkoli zranil(a). Právě v této chvíli žádám a přijímám toto odpuštění. Já (vaše jméno) absolutně a zcela odpouštím sám(a) sobě za vše, co jsem udělal(a)! 


6. 
Já (vaše jméno) nyní odpouštím sám(a) sobě za všechnu bolest a strádání, která jsem si kdy a jakkoli způsobil(a). Právě v této chvíli si odpouštím! 

7. 
Já (vaše jméno) nyní chci ze svého života propustit potřebu (návyku, bolesti, strachu, problému). Já (vaše jméno) je nyní propouštím, uznávám a důvěřuji Bohu, svatému Duchu a životu, kteří mi budou pomáhat úspěšně léčit a splňovat všechny mé potřeby a tužby.

 

ZÁKON ODPUŠTĚNÍ:
Zákon odpuštění - vhodné na čištění karmy a lepší pochopení prožívaného.

Zákon odpuštění je třeba při problému číst denně, k tomu Otčenáš a Motlitbu pro očistu karmy.

1. Pane Bože, můj stvořiteli, skrze Tvou lásku odpouštím každému, kdo mi v tomto životě i před tímto životem ublížil a ponížil mě. Odpouštím, ať už si tyto osoby pamatuji či nikoliv, posílám jim svou lásku a prosím Tě, můj Pane, nechť jsou požehnáni oni i jejich potomci - i dosud nenarození, je-li to Tvá vůle. Já odpouštím vědouc, že vše je Tebou dané – zkouškou, jež očišťuje. Já odpouštím, já odpouštím, já odpouštím. Amen.


2. Pane Bože, s pokorou a úctou v srdci ke všemu Stvořenému Tě prosím o odpuštění. Můj Pane, odpusť, že ve chvílích zoufalství jsem Tě opustil(a), přestože mé srdce k tobě hledělo od chvíle Stvoření mé duše. Odpusť, že zaslepen(a) bolestí jsem neviděl(a) cestu Tebou určenou, odpusť, že jsem touto cestou pohrdl(a). Neboť Tvá láska byla se mnou i tehdy, když jsem ji z pýchy odmítal(a). Pane Bože, skrze Tvou lásku a nekonečnou milost prosím o odpuštění všechny ty osoby, kterým jsem vědomě či nevědomě ublížil(a), ať už v tomto životě nebo v jiných, Tebou daných. Skrze Tebe prosím o odpuštění, ať už si to ti, kterým jsem ublížil(a), uvědomovali nebo ne. S pokorou v srdci, z něhož nabízím svou nepatrnou lidskou lásku, prosím o odpuštění i potomky i dosud nenarozené těch, jimž má svoboda Tebou daná ublížila. Tebe, Pane Bože, prosím o odpuštění, milost a požehnání. Amen.


3. Pane Bože, prosím, stůj při mně cestou odpouštění, k němuž mi dáváš jen Ty právo. Stvořen(a) Tebou k svobodnému životu a myšlení, podléhala má duše i tělo z neznalosti, pýchy či žádostivosti věcem a jevům, které Ty, Pane, svou nezměřitelnou láskou milostiplně pomíjíš, ač jsou Tvého zraku nehodny. Hluboko v srdci se za tyto věci a jevy stydím a je hrozné pomyšlení, že není nikoho, kdo by mi dal odpuštění, neboť není žalobce. Já tyto věci a jevy odmítám a budu nadále odmítat, s Tebou v srdci jim chci a budu čelit. Pane Bože, stůj při mně – já odpouštím sám(a) sobě vše, co jsem učinil(a), jež není hodno Bohem Stvořeného! Já si odpouštím, já odhazuji tento balvan na mém srdci a toto srdce, teď čisté, nabízím Tobě, můj Stvořiteli. Amen.


OTČENÁŠ
Otče náš, jenž jsi na nebesích
posvěť se jméno Tvé.
přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dejž nám dnes
A odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od všeho zlého.
Amen.


MODLITBA PRO OČISTU KARMY
PANE STVOŘITELI, KTERÝŽ JSI MNE UČINIL ČLOVĚKEM. MÁ LÁSKA K TOBĚ JE NEJVYŠŠÍM ŠTĚSTÍM A SMYSLEM MÉHO ŽIVOTA. A VEŠKERÉ POZEMSKÉ ŠTĚSTÍ, KTERÉ JSEM KDY MĚL, MÁM A MÍT BUDU, BUDE PRO MĚ I MÉ POTOMKY VŽDY JEN PROSTŘEDKEM, JEN ZPŮSOBEM, JAK DÁL POSÍLIT LÁSKU K TOBĚ.
A VŠECHNO CO SE UDÁLO A UDÁ, PŘIJÍMÁM JAKO
TEBOU DANÉ A MÁ DUŠE TO PŘIJÍMÁ S LÁSKOU.
AMEN.

 

Článek jsem zveřejnila se souhlasem Tety Kateřiny, děkuji.